• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 36 Протокол 5 от 21.12.2023 г.

По девета точка от дневния ред: Издаване на разрешително за водовземане на минерална вода за ползване от „АЛБЕНА" АД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -5; „ПРОТИВ" - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 9;"Не гласувал" -1;

РЕШЕНИЕ № 36: На основание чл. 21, ал. 2 вр. с ал. 1, т. 23, т. 24 ЗМСМА и във връзка с чл. 50, чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а" ЗВ, вр. § 133, ал. 9 от ПЗР на ЗИД към Закона за водите, Общински съвет Балчик  не приема:

1.Обществените интереси по чл. 41 на Закона за водите, да бъдат защитени като бъде осигурено/резервирано 10 % количество минерална вода от дебита на 7-те сондажи за безвъзмездно водовземане на минерална вода за пиене и водоналиване от населението и гостите на общината.

2.Искането на „АЛБЕНА" АД за издаване на разрешително съответства на политиката на общината и плана за развитие на туризма, за подобряване на туристическата услуга чрез осигуряване в к.к. Албена на минерална вода за питейно-битово водоснабдяване. Закона за водите предвижда за конкретния случай да бъде издадено разрешително за водовземане на минерални води чрез съществуващи сондажи. 

3.За разрешените количества минерална вода „АЛБЕНА" АД следва да заплаща такса за цел „питейно-битово водоснабдяване", определена и изчислена по реда на Тарифата за таксите за водовземане на минерална вода на територията на Община Балчик.

4.Дава съгласие да се издаде разрешително за водовземане от минерални води чрез съществуващи водовземни съоръжения  С-1, С-2, С-3, С-4, С-6, С-7 и С-8, всички с наименование „Албена", за питейно-битово водоснабдяване на обекти в к.к. Албена, със следните параметри на водовземане: Разрешен средноденонощен дебит на черпене - 17.4 л/сек, Разрешено годишно количество - 548 726 м3/год. ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ.

5.Възлага на кмета на Община Балчик последващите действия по изпълнение на решението във връзка с компетенциите му и с разпоредбите на Закона за водите.