• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 35 Протокол 5 от 21.12.2023 г.

По осма точка от дневния ред: Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в 684/26.01.2023г., от Протокол №40 на ОбС Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -18; Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 35: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне,  приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1.Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2020г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи, както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:

 - М. И. Димитрова, месторабота Община Балчик, счетоводител, посока на пътуване - с.Оброчище.

 2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.