• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 34 Протокол 5 от 21.12.2023 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за бракуване на движимо имущество-частна общинска собственост -  ЗИЛ 131 - 2 бр., Трактор багер, Мотопед Ванети, Автогрейдер и Валяк -малък по баланса на Община Балчик-ОБП"БКС".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 34: На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС в съответствие с чл.65 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се бракуват 6 броя движими вещи  частна общинска собственост - ЗИЛ „131" с регистрационен  номер № ВА 104028, с отчетна стойност 38 865,00 лв, и набрана амортизация 2 137,63лв., ЗИЛ „131" с регистрационен  номер № ВА 105910, с отчетна стойност 1 200,00 лв, и набрана амортизация 550,00лв., Трактор багер с регистрационен  номер № Тх 32-41 ЕХ, с отчетна стойност 681,52лв,  ., Мотопед Ванети с регистр.номер ТХ 1392 М с отчетна стойност 550,00лв., Автогрейдер с регистрационен  номер № 07544, с отчетна стойност 11 420,00 лв, и набрана амортизация 7 108,95лв., Валяк малък с отч.стойност  2 572,00лв. и набрана амортизация 1 601,07лв., собственост на Община Балчик- ОБП"БКС".

 2. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за бракуване на МПС, ликвидирането им и отписване от актива на Баланса на Община Балчик ОБП"БКС.