• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 33 Протокол 5 от 21.12.2023 г.

По шеста точка от дневния ред: Промяна в индивидуалните основни месечни заплати на Кметовете на кметства в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 3;

РЕШЕНИЕ № 33: На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с ПМС № 67/14.04.2010 (попр. ДВ бр.20 от 10.03.2020 г.), чл.5, ал.16 от същото постановление, изменя индивидуалните основните месечни заплати, считано от 01.01.2024г., както следва:

            1. Кмет с. Оброчище                                                           - 2375 лева

            2. Кмет с. Кранево                                                               - 2375 лева

            3. Кмет с. Соколово                                                            - 2275 лева

            4. Кмет с. Сенокос                                                               - 2275 лева

            5. Кмет с. Ляхово                                                                 - 2275 лева

            6. Кмет с. Гурково                                                               - 2275 лева

            7. Кмет с. Стражица                                                            - 2275 лева

            8. Кмет с. Безводица                                                           - 1508 лева

            9. Кмет с. Дропла                                                                - 1508 лева

          10. Кмет с. Змеево                                                                 - 1508 лева

          11. Кмет с. Църква                                                                - 1508 лева

          12. Кмет с. Дъбрава                                                              - 1508 лева

          13. Кмет с. Пряспа                                                                - 1508 лева

          14. Кмет с. Рогачево                                                             - 1508 лева

          15. Кмет с. Бобовец                                                              - 1508 лева

          16. Кмет с. Църква                                                                - 1508 лева

          17. Кмет с. Кремена                                                              - 1508 лева

2.Приема индивидуалното месечно заплащане на Кмет на Община Балчик да стане 90% от максималния размер на основната месечна заплата на министър.