• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 32 Протокол 5 от 21.12.2023 г.

По пета точка от дневния ред:  Отпускане на средства за пенсионерски клуб № 1 гр.Балчик, във връзка с честване на 50 годишен юбилей на клуба.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17 „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 2;

РЕШЕНИЕ № 32: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик одобрява отпускането на средства в размер на 2 000 лева на пенсионерски клуб №1 гр. Балчик за празнично отбелязване на 50 годишния им юбилей.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.