• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 31 Протокол 5 от 21.12.2023 г.

По четвърта точка от дневния ред: Отписване на несъбираеми частни общински вземания, погасени по давност, произтичащи от наеми от общинско имущество, консумативи (ток, вода), земя и терени, присъдени по съдебен ред суми и/или съдебни разноски

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 31: 1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, вр. с чл. 110, чл. 111, б. „в" и „г", чл. 112, чл. 114, чл. 117, ал. 2 ЗЗД вр. с чл. 162, ал. 4 ДОПК и във вр. с чл. 28, ал. 1 от Закона за счетоводството, Общински съвет - Балчик дава съгласие да бъдат отписани служебно от счетоводните и деловодните регистри на Община Балчик погасени и по давност - несъбираеми частни общински вземания: наеми от общински жилища и нежилищни имоти и други вземания - съдебни, ел. енергия, съгласно Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №3/1-6/ с приложените към тях поименни справки по години на задължените лица за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2013г., както и законно начислените лихви.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.