• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 30 Протокол 5 от 21.12.2023 г.

По трета точка от дневния ред:   Актуализиране и приемане на компенсирана промяна в часта за целевата субсидия за капиталови разходи в инвестиционната програма за 2023 година на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 30: На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124 ал.3 и чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 година , ПМС № 108 от 09.08.2023 г., за изпълнение на ЗДБРБ за 2023 година, чл.53,чл.55 от ЗДБРБ за 2023 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, предлагам следния проект за:

1.      Общински съвет Балчик одобрява компенсирана промяна в частта от утвърдената целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 750 600 лева в инвестиционната програма за 2023година на Община Балчик, както следва:

Наименование на обектите/позициите на капиталовите разходи, за които се предлага намаление/респективно увеличение на финансирането:

         Било:  1.  Основен ремонт ул.платно ул."Ал.Стамболийски"Балчик -  241 890лв.;

2.      Основен ремонт ул.платно ул."Средна гора"Балчик -  226 190лв.;

3.      Основен ремонт ул. платно ул."Захари Зограф"Балчик -  80 480лв.;

4.      Основен ремонт ул .платно ул."Тунджа"Балчик -  829 360лв.;

5.      ОР ул."9ти Септември с.Гурково в участъка от кръстовище с път DOB 2142 до кръстовище с.ул.Рила"- 104 000лв;

6.      Основен ремонт ул. »Райко Даскалов» -91 122лв;

7.      Изграждане ул. платно и тротоарни настилки  ул.»Странджа»Балчик -137 419лв.

         Става:  1. Основен ремонт ул.платно ул."Ал.Стамболийски"Балчик -  227 354лв.;

   2.  Основен ремонт ул.платно ул."Средна гора"Балчик -  173 091лв.;

   3.  Основен ремонт ул.платно ул."Захари Зограф"Балчик -  77 695лв.;

   4.   Основен ремонт ул.платно ул."Тунджа"Балчик -  819 240лв.;  

   5. ОР ул."9ти Септември с.Гурково в участъка от кръстовище с път DOB 2142 до кръстовище с ул.Рила"- 118 591лв.

   6.   Основен ремонт ул.»Райко Даскалов»Балчик -66 218лв;

   7.   Изграждане ул.платно и тротоарни настилки  ул.»Странджа»Балчик -228 272лв.

2.  Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изпълнение на решението.