• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 28 Протокол 5 от 21.12.2023 г.

По първа точка от дневния ред: Приемане на актуализиран Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Гласуване с вдигане на ръка, със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 3;

РЕШЕНИЕ № 28: 1. На основание чл. 21, ал. 3  от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, приема Правилника за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА),  в съответствие с представеният за обсъждане проект от Временната комисия, създадена с  Решение 3 по Протокол № 2 от 10.11.2023 година.

2. След влизане в сила на решението по т. 1, приетият правилник да се обнародва , чрез публикуване на интернет страницата на Община Балчик.

3. Неразделна част от настоящото решение е Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА), съобразен с решението по т. 1 и доклада на временната комисия, създадена с Решение 3 по Протокол № 2 от 10.11.2023 година на Общински съвет-Балчик