• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 24 Протокол 4 от 30.11.2023 г.

По деветнадесета точка от дневния ред Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Външно кабелно електрозахранване 0,4kv от табло НН БКТП 250 „Рогачево", до нова разпределителна кабелна касета тип ШК-4 до границата на ПИ 62788.8.541 в землището на с. Рогачево, общ. Балчик и електромерно табло 1Т+ТТ+Модем XX 160 А".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;" НЕ ГЛАСУВАЛ" - 1;

РЕШЕНИЕ № 24: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо възлагането и изработване на  ПУП-ПП за линеен обект на техническата инфраструктура „Външно кабелно електрозахранване 0,4kv от табло НН БКТП 250 „Рогачево", до нова разпределителна кабелна касета тип ШК-4 до границата на ПИ 62788.8.541 в землището на с. Рогачево, общ. Балчик и електромерно табло 1Т+ТТ+Модем XX 160 А", съгласно заявление с регистрационен индекс и дата № УТ-2002-33/ 02.10.23 г., вх. № УТ-2002-33-001/ 10.10.23 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище вх. № УТ-2002-33-003/ 08.11.23 г. от Главен Архитект на Община Балчик:      
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на  ПУП-ПП за линеен обект на техническата инфраструктура „Външно кабелно електрозахранване 0,4kv от табло НН БКТП 250 „Рогачево", до нова разпределителна кабелна касета тип ШК-4 до границата на ПИ 62788.8.541 в землището на с. Рогачево, общ. Балчик и електромерно табло 1Т+ТТ+Модем XX 160 А".

2. Дава разрешение за допускане изработване на ПУП-ПП на за линеен обект на техническата инфраструктура „Външно кабелно електрозахранване 0,4kv от табло НН БКТП 250 „Рогачево", до нова разпределителна кабелна касета тип ШК-4 до границата на ПИ 62788.8.541 в землището на с. Рогачево, общ. Балчик и електромерно табло 1Т+ТТ+Модем XX 160 А".          

Общата дължина на проектното трасе е приблизително 170 m и преминава през следният поземлен имот:            

Поземлен имот 62788.8.1, област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м. ГОЛЯМАТА МОГИЛА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 4, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3990 кв. м. 
3. Дава предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за право на прокарване и преминаване на трасе за кабелна линия за земи от общинския поземлен фонд, обект на решението.
4. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са  неразделна част от решението.           
5. Във връзка с преминаването през цитираните имоти е необходимо учредяване на право на преминаване по реда на ЗУТ.        
6. Да съгласува проекта за подробен устройствен план със специализираните контролни орган, съгласно чл. 128, ал. 6, което се извършва по реда на чл. 127, ал. 2.        
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.       
- становища или влезли в сила решения, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ