• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 17 Протокол 4 от 30.11.2023 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 39459.502.93 по кадастралната карта на с. Кранево

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -20; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 17: 1.  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-4/25.09.2023 г., одобрява пазарна оценка в размер на 28 275.00 лв. (двадесет и осем хиляди двеста седемдесет и пет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 39459.502.93 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ VІІІ, кв. 23 по ПУП на с. Кранево), с площ от 461 м2 (четиристотин шестдесет и един квадратни метра), актуван с АОС № 5038/20.10.2023 г., на собствениците на законно построени върху него сгради Б. А. Понев и С.П. Понев. 

2. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик.