• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 14 Протокол 4 от 30.11.2023 г.

По девета точка от дневния ред: Ползване на минерални води без да се нарушават обществените интереси и осигуряване право за безвъзмездно пиене и водоналиване на минерални води

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 2;

РЕШЕНИЕ № 14: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 ЗМСМА, чл. 41, ал. 1 и ал. 2 от Закон за водите, предвид утвърдения със Заповед № РД-797 / 09.08.2021 г. на министъра на околната среда и водите технически възможен дебит на сондажите и по отношение на предоставения за безвъзмездно управление и ползване участък от находище на минерална вода - изключителна държавна собственост, с Решение №33/30.01.2019 г. но министъра на МОСВ участък „Балчик - област Добрич, община Балчик" от находище №101, р-н „Варненски басейн" ЕВХ, разкрит чрез 12 бр. съществуващи сондажи, както следва: Тх-15х - 0.42 л/сек, С-29 - 0.63 л/сек, С-1х - 2.94 л/сек , Вн-24 - 6.3 л/сек, С-1 - 0.07 л/сек, С-2 - 0.59 л/сек, С-3 - 1.22 л/сек, С-4 - 7.56 л/сек, С-5 -няма, С-6 - 0.63 л/сек, С-7 - 6.3 л/сек и С-8 - 3.5 л/сек - общия технически възможен дебит на сондажите е 30.16 л/сек.,  Общински съвет - Балчик:     

1. Приема  - 10 % от технически възможния дебит на всеки сондаж - или общо 3 л/сек (максимално количество 94 600 м3/год.), да бъде приоритетно запазен за общо, безвъзмездно ползване - основно чрез изграждане на обществени чешми с минерална вода.