• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 13 Протокол 4 от 30.11.2023 г.

По осма точка от дневния ред: Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разноски за 2023 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 684, Протокол №40 от 26.01.2023г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2023/2024г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -20; Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 13: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет - Балчик:

1.Приема актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 684, Протокол 40 от 26.01.2023г., поради настъпили промени през учебна 2023/2024 година както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:

-Не. Е. Мурадова, месторабота - ДГ „Дъга" с. Гурково на длъжност - учител в детска градина, Маршрут гр. Балчик - с. Гурково - гр. Балчик.

2.Средствата за покриване на пътните разходи на учителите, които са включени в списъка за  учебна 2023/2024 година, да се изплащат считано от датата на назначаване на лицето на съответната длъжност.

3.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.