• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 8 Протокол 4 от 30.11.2023 г.

По трета точка от дневния ред:   Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.07.2023г. до 30.09.2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 8: На основание  чл. 21 ал1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик:

1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на Община Балчик за периода от 01.07.2023 до 30.09.2023г., в размер на  -  658,52лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-51.

№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от кмета на Община Балчик

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от кмета на Община Балчик

1

м. 07.2023г.

309,70лв.

0,00лв.

2

м. 08.2023г.

348,82лв.

0,00лв.

3

м. 09.2023г.

0,00лв.

0,00лв.

Общо: 658,52лв.

Общо : 0,00 лв.

№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от председателя  на Общински съвет

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от председателя  на Общински съвет

1

м. 07.2023г.

0,00лв.

0,00лв.

2

м. 08.2023г.

0,00лв.

0.00лв.

3

м. 09.2023г.

0,00лв.

0.00лв.

Общо : 0,00лв.

Общо : 0,00лв.