• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 10 Протокол 4 от 30.11.2023 г.

По пета точка от дневния ред:  Отпускане на лимит на гориво, за общинският автомобил предоставен за ползване от Община Балчик на РУ Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 20 „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 10: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в съответствие с чл.34 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Общински съвет Балчик определя лимит за 2024 г. на автомобила собственост на Община Балчик и предоставен за ползване на РУ на МВР-Балчик в размер на 100 литра на месец.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.