• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 4 Протокол 3 от 20.11.2023 г.


По първа точка от дневния ред: Избор на ръководства и членове на Постоянни комисии към ОбС - Балчик

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Гласували със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0      

РЕШЕНИЕ № 4: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет Балчик избира Постоянни комисии в следният състав:

Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове, в следния състав:

Председател:                 Димитър Веселинов Николов

Членове:                         Николай Филипов Колев

                                        Гюнай Мюмюн Узун

                                        Симеон Димитров Симеонов

                                        Елена Кирилова Каменова - Стелиянова

Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология, в следния състав:

Председател:                 Мелих Мехмедов Хаджиев

      Членове:                   Христо Петров Христов

                                        Бисер Алтънчев Демиров

                                        Симеон Димитров Симеонов

                                       Владимир Бориславов Лафазански

Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и транспорт, в състав:

Председател:                 Галин Петров Началников

Членове:                         Кирил Йорданов Кирев

                                        Гюнай Мюмюн Узун

                                        Димитър Веселинов Николов

                                        Илиян Стефанов Станоев

Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности, в състав:

Председател:                  Джем Салим Акиф

      Членове:                    Димитър Веселинов Николов

                                         Велко Георгиев Михайлов

                                         Симеон Димитров Симеонов

                                         Мелих Мехмедов Хаджиев

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, в състав:

       Председател:            Илиян Стефанов Станоев

      Членове:                    Сияна Атанасова Фудулова

                                         Д-р Маргарита Калинова Вичева

                                         Мехмед Хасан Расим

                                         Бисер Алтънчев Демиров

Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, в състав:

Председател:                  Велко Георгиев Михайлов

Членове:                         Галина Гавраилова Димитрова

                                        Д-р Маргарита Калинова Вичева

                                        Мелих Мехмедов Хаджиев

                                        Джем Салим Акиф

Комисия за установяване конфликт на интереси, в състав:

Председател:                  Мехмед Хасан Расим

      Членове:                    Елена Кирилова Каменова - Стелиянова

                                         Велко Георгиев Михайлов

                                         Галин Петров Началников

                                        Д-р Парсек Саркис Салбашян

                                        Атанас Илиев Атанасов

                                        Илиян Стефанов Станоев