• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 3 Протокол 2 от 10.11.2023 г.

По първа точка от дневния ред: Избор на временна комисия за изготвяне на актуализиран Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Гласували със „ЗА" - 21; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0        

РЕШЕНИЕ № 3: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 6, ал. 1 от  Правилника за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА), Общински съвет - Балчик:

І. Създава временна комисия за изготвяне на проект за изменение на действащия Правилник за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА), с цел актуализация на същия, при съобразяване с промените в националното законодателство.

ІІ.  Избира за членове на временната комисия по т. 1 от настоящото решение следните лица:

1. Председател: Виктор Лучиянов Митраков

2.Членове:

2.1. Атанас Илиев Атанасов

2.2. Димитър Веселинов Николов

2.3. Николай Филипов Колев

2.4. Владимир Бориславов Лафазански

2.5. Илиян Стефанов Станоев

2.6. Гюнай Мюмюн Узун

ІІІ. Изготвеният проект за изменение на действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА), да се предаде на Председателя на Общински съвет - Балчик за публикуване на интернет страницата на община Балчик в срок до 14.12.2023г., заедно с мотивите за приемането му.