• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 1 Протокол 1 от 06.11.2023 г.

По първа точка от дневния ред: Избор на председател на общински съвет - Балчик.

Гласували за избор на временна комисия по избор на председател на ОбС Балчик

„ЗА" -21 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"          

РЕШЕНИЕ № 1: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик избира временна комисия за провеждане на избор за председател на ОбС, в състав:

1. Председател: Велко  Георгиев Михайлов

2.Членове:

1. Владимир Бориславов Лафазански

2. Гюнай Мюмюн Узун

3. Сияна Атанасова Фудулова

4. Мелих Мехмедов Хаджиев

Тайно гласуване за избор на председател на ОбС - Балчик:

12 гласа за Виктор Лучиянов Митраков

РЕШЕНИЕ № 2: На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик избира ВИКТОР ЛУЧИЯНОВ МИТРАКОВ за председател на общински съвет Балчик.