• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 848 Протокол 48 от 02.10.2023 г.

По първа точка от дневния ред:  Избор на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кмет на кметство, във връзка с провеждането на предстоящите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023г.

 Вносител: Николай Колев - Председател на ОбС Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 848: На основание чл. 42, ал. 8 вр. с ал. 6, изр. второ и трето и чл. 21, ал. 1, т. 23 вр. ал. 2, предл. „четвърто" от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс, при съобразяване с т. XII от Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на Централната избирателна комисия вр. с предстоящите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. с Указ № 146 на Президента на Република България, обн., ДВ, бр. 67/04.08.2023 г., при съобразяване с постъпилите предложения, Общински съвет- Балчик:

I .Определя за временно изпълняващи длъжността „кмет на Община" и „кмет на кметство",  за срок от обявяване на резултатите от изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. с Указ № 146 на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.), до полагане на клетва на новоизбраните кметове, съобразно предложенията на кметовете (Приложение № 1), неразделна част от настоящото решение), както следва:

1. за вр. и.д. кмет на Община Балчик                    -           Митко Петров - зам.-кмет

2. за вр.и.д. кмет на кметство Безводица             -           Йордан Енев Йорданов

3. за вр.и.д. кмет на кметство Гурково                  -           Елисавета Йорданова Панайотова

4. За вр.и.д. кмет на кметство Кранево                 -           Майя Бориславова Маринова

5. За вр.и.д. кмет на кметство Ляхово                   -           Назъм Ибрямов Реджебов

6. За вр.и.д. кмет на кметство Оброчище             -           Димитричка Петрова Николова

7. За вр.и.д. кмет на кметство Сенокос                 -           Мартин Максимов Димитров

8. За вр.и.д. кмет на кметство Соколово               -           Елис Реджеб Сюлейман

9. За вр.и.д. кмет на кметство Стражица             -           Елисавета Илиева Бояджиева

II. За периода, през който заемат длъжността „Временно изпълняващ длъжността Кмет на община" и „Временно изпълняващ длъжността  Кмет на кметство" , лицата определени по Раздел I получават основно месечно възнаграждение за съответната длъжност.