• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 836 Протокол 47 от 05.09.2023 г.

По първа точка от дневния ред: Приемане на сборен бюджет на Община Балчик за 2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 836: На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 г., ПМС № 108 от 09.08.2023 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2023 г., Указания на МФ за съставянето и изпълнението на бюджета и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Общината:

1.Общински съвет Балчик приема бюджета на Община Балчик за 2023 година, както следва:

1.1. Утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетни средства:

1.1.1. Плащания по обслужване на общинския дълг.

1.1.2. Плащания по проекти с европейско съфинансиране под формата на временни заеми.

 1.1.3. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии.

 1.1.4. Храна, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения.

1.2. Приходи в размер на 41 281 000 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.2.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 17 437 918 лв., в т.ч.:

1.2.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 16 651 885 лв.

1.2.1.2. Преходен остатък от 2022 година в размер на 786 033  лв., съгласно Приложение №3.

1.2.2. Приходи за местни дейности в размер на 23 843 082 лв., в т.ч.:

1.2.2.1. Данъчни приходи в размер на 7 590 000 лв.

1.2.2.2. Неданъчни приходи в размер на 9 343 916 лв.

1.2.2.3. Субсидии и трансфери от ЦБ за местни дейности в размер на 559 100 лв., в т.ч.:

1.2.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 0  лв.;

1.2.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 251 600 лв.;

1.2.2.3.3. Трансфери за други целеви разходи от ЦБ в размер на 307 500 лв.

1.2.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 750 600 лв.,

1.2.2.5. Трансфери между бюджетни сметки в размер на 770 000 лв.

1.2.2.6. Трансфери между бюджетните сметки и сметките на СЕС, в размер на 490 000 лв.

1.2.2.7. Финансиране на бюджетното салдо в размер на 3 339 466 лв.

1.3. Разходи в размер на 41 281 000 лв., разпределени по функции, дейности и отговорности, съгласно Приложение № 2.

1.3.1. За делегирани от държавата дейности разходи в размер на 17 437 918 лв.

1.3.2. За местни дейности в размер на 21 991 195 лв.

1.3.3. За дофинансиране в размер  на 1 851 887 лв.

1.3.4. Резерв в делегираните от държавата дейности в размер на 58 216 лв.

1.3.5. Резерв в местни дейности 300 000 лв., в т.ч. оперативен резерв за заплащане на получените от Общините Шабла и Каварна услуги за преработка на отпадъците в претоварна станция за отпадъци гр. Балчик и за депонирането им на регионалното депо за отпадъци в с. Стожер до тяхното възстановяване в размер на 100 000 лв.

1.4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 4 214 560 лв.,

2. Приема инвестиционната програма за 2023 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 7 578 009 лв., съгласно Приложение № 5, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за основни ремонти на общински пътища в размер на 1 750 600 лева съгласно Приложение №5а.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 1 250 000 лева, съгласно Приложение № 10.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2023 г., без звената, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 13.

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Общинска администрация", „Образование" (с изключения на прилагащите делегирани бюджети), „Здравеопазване",  „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", „Почивно дело, култура, религиозни дейности" (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет 42 640 лв., в т.ч.:

4.1.1. помощи за медикаменти и лечение на социално слаби граждани в размер на 29 640 лв.;

 4.1.2. помощи за военноинвалиди и военнопострадали 3 000 лв.;

 4.1.3. помощ за пострадалите от земетресението в Република Турция и република Сирия 10 000 лв.

4.2. Субсидии за читалища 912 369 лв., съгласно Приложение № 7 (375 980 лв. от местни приходи);

4.3. Разходи за развитие на спорта в размер на 793 500 лв., съгласно Приложение № 9в; 4.4. Други дейности по културата в размер на 113 000 лв., съгласно Приложение № 9б; 4.5. Програма за развитие на туризма в размер на 2 000 000 лв., съгласно Приложение № 9а.;

4.6. Финансиране на МБАЛ Балчик в размер на 800 000 лева.    

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 6 000  лв. и

разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 4 000 лв. Приложение №6.

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г. съгласно Приложения № 4 и 4а.

7. Определя планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2023 г. в размер на 0 лева, съгласно Приложение № 8.

8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 година в размер на 3 944 002 лв.

9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година в размер на 13 146 672 лв.

10. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ, за кметствата и населените места с кметски наместници съгласно Приложение № 2а, в т.ч.:

10.1. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на съответното кметство или населено място в размер на 1 358 500 лв.

10.2. Разходи за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата, които се финансират с не по-малко от 30 на сто от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите предоставени за управление от кметовете на кметства по ЗОС в размер на 1 014 600 лв.

11. Определя размера на просрочените задължения от 2023 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023 година в размер на 117 244 лв. съгласно Приложение № 14.

12. Определя максимален размер на дълга, както следва:

12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2023 г. в размер на 4 000 000 лв.;

12.2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2023 г. в размер на 800 000 лв.;

12.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2023 г. в размер на 8 596 118 лв.

13. Приема тригодишна бюджетна прогноза за период 2024 - 2026 г.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 година в размер на 848 531 лева.

15. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва:

15.1 Второстепенни разпоредители на делегиран бюджет - СУ "Христо Ботев" гр. Балчик; ОУ "Антим I" гр.Балчик; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Балчик; СУ „Христо Смирненски" с.Оброчище; ОУ „Васил Левски" с.Соколово; ОУ „Г.С.Раковски" с.Сенокос, ЦСОП „Ак.Тодор Самодумов" с.Кранево, Исторически музей гр.Балчик.

 15.2 Общинско предприятие БКС.

16. Утвърждава закупуването на карти за вътрешноградски транспорт в района на вилната зона до спирка „Орехите" за периода от месец януари до месец декември /включително/ на хора с увреждания с трайна нетрудоспособност със и над 50%, с постоянен адрес на територията на община Балчик. Редът за осъществяване на целия процес по реализацията на услугата се определя със заповед на кмета на общината.

17. Утвърждава закупуването на карти през 2023 г. за междуградски транспорт от всяко населено място на общината до гр.Балчик и обратно на хора с увреждания с трайна нетрудоспособност със и над 50%, с постоянен адрес в съответното населено място. Редът за осъществяване на целия процес по реализацията на услугата се определя със заповед на кмета на общината.

18. Одобрява през 2023 г., за сметка на собствени местни приходи да се поемат разходите за погребения на ветерани от войните, социално слаби, самотни граждани /без близки/, безпризорни граждани, регистрирани в дирекция „Социално подпомагане" или граждани с доказан от съответната комисия социален статус под праговете за бедност и са без никакви доходи. Разходите да се възстановят до утвърдените размери в действащата Наредба за местни такси и услуги на Община Балчик.

19. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

19.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

19.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

19.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

В изпълнение на правомощията си по т.18 кметът издава заповеди.

Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него.

20. Възлага на кмета:

20.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

20.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

20.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

20.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

20.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

21. Упълномощава кмета:

21.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

21.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

22.Общински съвет задължава Кмета на Общината:

22.1. Със своя заповед да определи конкретните права и отговорности на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

 22.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните звена, разпоредители и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила за финансово управление и контрол.

22.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на допълнително постъпилите средства от Министерство на финансите, трансферите от Министерства и ведомства, от дарения и застрахователни обезщетения.

22.4. В изпълнение на чл.137 от ЗПФ да внася в общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета.

22.5.  Да предприеме последващи мерки за изготвянето на бюджета по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение и представянето му в Министерство на финансите и поделението на Сметна палата, както и действия  по изпълнение на приетият от Общински съвет бюджет на Община Балчик за 2023 г.