• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 835 Протокол 46 от 27.07.2023 г.

По тридесета  и трета точка от дневния ред: Актуализиране на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост и откриване на производство по отчуждаване на поземлени имоти - частна собственост във вилна зона „Фиш-фиш", за изпълнение на обект от първостепенно значение „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик, на УПИ ХХІ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш" ,гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 13 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 13; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 835: І. Общински съвет - Балчик, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9, т.4 и т. 5 от Закона за общинската собственост във връзка с Решение № 659 по Протокол №38 от Заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 29.11.2022 г., допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, приета с Решение № 705/23.01.2023г. на ОбС- Балчик с нов Раздел „Имоти, които Община Балчик има намерение да отчужди за реализирането на обект: "Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик, на УПИ ХХІ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш", гр. Балчик." и същият се допълва със следните имоти:

1. Вилно място с площ от 270 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.37 по кад. карта на с. Оброчище  (предходен УПИ ХVІ, кв.3 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш");

2. Вилно място с площ от 360 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.201 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ІХ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш");

3. Вилно място с площ от 358 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.202 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХVІІІ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш");

4.1. Вилно място с площ от 253.50 м2, представляващо ½ ид. част от ПИ № 53120.505.430 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХІХ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш");

4.2. Право на строеж върху вилно място с площ 253.50 м2, представляващо ½ ид. част от ПИ № 53120.505.430 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХІХ, кв. 10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш");

5. Вилно място с площ от 530 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.209 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ Х, кв.11 по ПУП на в.з. "Фиш-фиш");

6. Вилно място с площ от 510 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.206 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХІ, кв.11 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш")

ІІ.  Общински съвет - Балчик, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 и ал. 2 от ЗОС във връзка Решение №659 по Протокол № 38 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 29.11.2022 г. за одобряване на ПУП - План за регулация на обект от първостепенно значение „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик, на УПИ ХХІ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш", гр. Балчик", открива процедура по принудително отчуждаване на следните поземлени имоти:

1. Вилно място с площ от 270 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.37 по кад. карта на с. Оброчище  (предходен УПИ ХVІ, кв.3 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш"), собственост на „Фридо" ЕООД гр. Добрич.

2. Вилно място с площ от 360 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.201 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ІХ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш"), собственост на Ренета Красимирова Полименова.

3. Вилно място с площ от 358 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.202 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХVІІІ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш"), собственост на Николинка Христова Стефанова и Тошко Христов Недев.

4.1. Вилно място с площ от 253.50 м2, представляващо ½ ид. част от ПИ № 53120.505.430 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХІХ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш"), собственост на Весела Александрова Власева - Банова и Вярка Борисова Власева. Пазарната оценка на имота е 40 720.00 (четиридесет хиляди седемстотин и двадесет  лева), при данъчна оценка 2177.10 лв.

4.2. Право на строеж върху 253.50 м2 представляващо ½ ид. част от ПИ №53120.505.430 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХІХ, кв.10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш") на н-ци Власи Великов Власев.

5. Вилно място с площ от 530 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.209 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ Х, кв.11 по ПУП на в.з. "Фиш-фиш"), собственост на Веселин Петров Василев и Донка Атанасова Василева.

6. Вилно място с площ от 510 м2, представляващо част от ПИ № 53120.505.206 по кад. карта на с. Оброчище (предходен УПИ ХІ, кв.11 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш"), собственост на Веселин Петров Василев.

След отчуждаването, придобитите имоти, попадащи в обхвата на УПИ ХХІ-за техн. инфраструктура, кв. 10 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш", стават публична общинска собственост,  на основание чл.21, ал.9 от ЗОС.  

ІІІ. Общински съвет - Балчик възлага на Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението, включително и вписване в регистъра на имотите, които подлежат на отчуждаване в съответствие с чл. 21, ал. 10 от ЗОС.