• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 834 Протокол 46 от 27.07.2023 г.

По тридесета  и втора точка от дневния ред: Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ XLI (02508.87.197) и УПИ XX (02508.87.172), кв. 317 по ПУП на гр. Балчик, общ. Балчик, и даване на съгласие по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 134, ал. 6  от ЗУТ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 13 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 12; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1;

РЕШЕНИЕ № 834: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху поземлен имот, включен в обхвата на предложеното за частично изменение/ЧИ/ по заявление с вх. № УТ-2002-26/ 24.07.23 г. от „Леков Интернешънъл" ООД на ПУП - ПРЗ за УПИ XLI (02508.87.197) и УПИ XX (02508.87.172), кв. 317 по ПУП на гр. Балчик, общ. Балчик, съгласно която част от УПИ XX (02508.87.172), се включват в новообразувания УПИ.      
1.1. Определя следните задължителни клаузи на предварителния договор по т. 1:

Община Балчик се задължава да сключи окончателен договор за прехвърляне на „Леков Интернешънъл" ООД, правото на собственост върху част от  ПИ 02508.87.172 по КККР на гр. Балчик-  с площ от 159 кв.м, срещу актуална пазарна цена, определена от лицензиран оценител на имоти, при наличие на следните задължителни условия: а) влязло в сила одобряване на частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XLI (02508.87.197) и УПИ XX (02508.87.172), кв. 317 по ПУП на гр. Балчик, общ. Балчик, от страна на компетентния орган по Закона за устройство на територията, с обхват, съответстващ на представената скица - предложение; б) влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочените части от поземлени имот, имащи статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.

1.2. Всички разноски по сключване на сделката - стойност на имота, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл. 56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на „Леков Интернешънъл" ООД.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 134, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава предварително съгласие да бъде разрешено изработване на проект на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XLI (02508.87.197) и УПИ XX (02508.87.172), кв. 317 по ПУП на гр. Балчик, общ. Балчик. 

3. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ - да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху съответния имот, предмет на настоящото решение, при наличие и на влязло в сила решение на Общински съвет - Балчик за обявяване на горепосочения поземлен имот, имащ статут на публична общинска собственост, за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение в резултат на изменението на регулационния план.     

4. Възлага на Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл. 52, ал.5 от ЗМСМА, 30 % от постъпилия приход от продажба на горепосочения поземлен имот да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение в гр. Балчик.