• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 833 Протокол 46 от 27.07.2023 г.

По тридесета и първа точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик по Програма Interreg VI-A Румъния-България, Приоритет 2 - По-зелен регион, Специфична цел: 2.7 Подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 13 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 13; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 833 На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т. 6 и т.12 и от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Програма Interreg VI-A Румъния-България, Приоритет 2 - По-зелен регион, Специфична цел: 2.7 Подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване, Общински съвет- гр. Балчик:

1. Дава съгласие:

- Община Балчик да кандидатства с проект за обект: Екологичен парк „Горски кът" в ПИ 02508.79.20, гр. Балчик по Програма Interreg VI-A Румъния-България, Приоритет 2 - По-зелен регион, Специфична цел: 2.7 Подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване;

- Да се осигури изискуемото съфинансиране, което представлява 2% собствен принос на Община Балчик от крайния бюджет за общината.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по реализацията и отчитането на проекта.

3. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на Плана за интегрирано развитие на община Балчик 2021-2027 г.,  Приоритет 2. Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и опазване на качеството на околната среда. Мярка 2.4 Опазване на околната среда и изграждане на екологична култура за устойчиво развитие на общината и инвестиционна привлекателност.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на приетото в т. 1 и т. 2 от настоящото решение.