• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 831 Протокол 46 от 27.07.2023 г.

По двадесет и девета точка от дневния ред: Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 13 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 12; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0; „Не гласували - 1;

РЕШЕНИЕ № 831: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет,

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. да се актуализира в увеличение с 5 000 лева. Средствата са предназначени за НЧ "Васил Левски - 1959" гр. Балчик, за подмяна на скарпините на децата от ФТА „Балик".

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.