• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 830 Протокол 46 от 27.07.2023 г.

По двадесет и осма точка от дневния ред: Закупуване на технически средства и системен софтуер за нуждите на „МБАЛ Балчик" ЕООД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 14; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 830: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет;

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си за нуждите на МБАЛ Балчик да се осигурят средства от местния бюджет за подмяна на наличната сървърна конфигурация поради несъответствието и с въведената нова болнична информационна система базирана на програмните продукти на Гама Консулт на обща стойност 11 000 лева.

2.Да се завиши капиталовата програма на общината в местна дейност 412 „МБАЛ", § 55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия" с 11 000 лева.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.