• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 829 Протокол 46 от 27.07.2023 г.

По двадесет и седма точка от дневния ред: Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 14; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 829: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Мелят Мюрветова Сали - за лечение  на Гюлюмсер Белгин Ахмед в размера на 1000,00 (хиляда)лева; /да се получат от майката Мелят Мюрветова Сали/

2. А. Д.Иванов- за лечение в размера на 200,00 (двеста)лева, от гр. Балчик

3. К. Димитров- за лечение, в размер на 300,00 (триста) лева, от с. Дропла

4. С. Д. Георгиева - за лечение в размера на 300,00 (триста) лева, от гр. Балчик

5. Г. Р. Иванова- за лечение в размера на 200,00 (двеста)лева, с. Безводица

6. К. Г. Илиев- - за лечение, в размер на 300,00 (триста)лева от с. Безводица

7. Я. С. Асенов - - за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесета)лева; от с. Оброчище

8. М. Р. Станева - - за лечение, в размер на  200,00 (двеста)лева от с. Безводица

9. Ш. А.Исмаилова - за лечение в размер на 150,00 (сто и петдесета)лева, от с. Ляхово

10. Е. М. Александрова -  за   лечение в размер на 200,00 (двеста)лева; с. Безводица

11. Д. К.а Илиева-- за лечение, в размер на 200,00 (двеста)лева; с. Безводица

12. К. К. Стефанов-- за лечение, в размер на 250,00 (двеста и петдесет)лева от гр.Балчик

13. Е.Ахмедова - - за лечение, в размер на 300,00 (триста) лева от гр.Балчик