• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 826 Протокол 46 от 27.07.2023 г.

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки, с площ от 20 кв. м., намиращ се в ОУ „Георги С. Раковски", с. Сенокос, актуван с АОС №82/20.02.2009 г.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 14; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 826: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост, част от ПИ№ 66250.501.600 по кадастрална карта на с. Сенокос, представляващо павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки с площ от 20 кв. м., намиращ се в ОУ „Георги С. Раковски", ул. „9-ти Септември" №38, с. Сенокос, актуван с АОС №82/20.02.2009 г., за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 20 кв.м.  в размер на 321.60 лв. /триста двадесет и един лева и шестдесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик -Дейност 5, Зона 4.

3.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот за продажба на закуски и пакетирани стоки.

4.Задължава кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 52 ал. 5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение за с. Сенокос.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.