• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 824 Протокол 46 от 27.07.2023 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 3 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 3.80 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 14; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 824: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.69.30  по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 3.00  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.2. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.69.30 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.40  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.3. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.73.49 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.40  кв.м., за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

т.1.1. за площ  от 3.00 кв.м.  в размер на 146.25 лв. /сто четиридесет и шест лева и деветдесет и пет стотинки / без ДДС.

т.1.2. за площ  от 0.40 кв.м.  в размер на 19.50 лв. /деветнадесет лева и петдесет стотинки / без ДДС.

т.1.3. за площ  от 0.40 кв.м.  в размер на 19.50 лв. /деветнадесет лева и петдесет стотинки / без ДДС.

при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

6. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.