• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 822 Протокол 46 от 27.07.2023 г.

По двадесета точка от дневния ред:  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр. Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.4 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 кв. м. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 14; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 822: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

Дава съгласието си за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на следния общински имот: представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр. Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.4 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 кв. м., за срок от 5 години, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

1.Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 156.60 лв. /сто петдесет и шест лева и шестдесет стотинки  / без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 3, Дейност 4.

2. До участие в търга се допускат кандидати, които:

2.1. спазват предмета на дейност.

3. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосочения имот, като търговска дейност и да не променя предназначението на наетите помещения.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.