• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 821 Протокол 46 от 27.07.2023 г.

По деветнадесета точка от дневния ред. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ№ 02508.74.343   по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 821: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-3/20.06.2023 г., одобрява пазарна оценка в размер на 12 330.00 лв. (дванадесет хиляди триста и тридесет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.74.343 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ Х, кв. 46 по ПУП на с. гр. Балчик), с площ от 460 м2 (четиристотин и шестдесет квадратни метра), актуван с АОС № 5022/27.06.2023 г., на собственика на законно построена върху него сграда А. А. Салиева.