• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 820 Протокол 46 от 27.07.2023 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Разглеждане заявление от К. И. Върбанова - за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.83.290 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 820: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-5/23.06.2023 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и К. И. Върбанова - Денчева, по отношение на ПИ с проектен идентификатор 02508.83.290 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ХХІV, УПИ ХХVІІІ кв. 86 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 478 м2, като К. Денчева изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 24 м2 (двадесет и четири квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 5028/28.06.2023 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1250.00 лв. (хиляда двеста и петдесет лева), без ДДС, при данъчна оценка 695,50 лв.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.