• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 819 Протокол 46 от 27.07.2023 г.

По седемнадесета точка от дневния ред:  Разглеждане заявление от Д. Красимиров Ефтимов, И. Маркова Христова  и Е.К. Ефтимов  за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.163 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 819: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-3/27.04.2023 г., Общински съвет - Балчик, дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Даниел Красимиров Ефтимов, Иванка  Маркова Христова и Емил Красимиров Ефтимов по отношение на ПИ № 39459.506.163 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", целия с площ от 1 376 м2, като заявителят изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 376 м2 (триста седемдесет и шест квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 5018/13.06.2023 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 14 899.00 лв. (четиринадесет хиляди осемстотин деветдесет и девет лева).  

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик. 

4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.