• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 818 Протокол 46 от 27.07.2023 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Разглеждане заявление от И. Павлов и Д.Т. Павлова - за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.72.119 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 818: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-4/21.06.2023 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и И. П. Павлов и Д. Т. Павлова, по отношение на ПИ № 02508.72.119 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ХVІ, кв.7 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 1 032 м2, като И. Павлов и Д.Павлова изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 262 м2 (двеста шестдесет и два квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 5023/27.06.2023 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 9080.00 лв. (девет хиляди и осемдесет лева), без ДДС, при данъчна оценка 5 246.60 лв.         

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.