• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 817 Протокол 46 от 27.07.2023 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване на ПИ № 62788.8.10, по КК на Област Добрич, Община Балчик, с. Рогачево. м. „Голямата могила"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 817: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 60, ал. 2 от ЗУТ и чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП- План за застрояване за ПИ 62788.8.10,  по КК на област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м-т. "Голямата могила", с устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застрояване "Ов1", заявено с регистрационен индекс и дата
№ УТ-2002-17/ 19.05.23 г. и УТ-2002-17-002/ 09.06.23 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. № УТ-2002-17-003/ 15.06.23 г. на Главен Архитект- Община Балчик. Общински Съвет- Балчик:

1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП- План за застрояване за ПИ 62788.8.10,  по КК на област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м-т. "Голямата могила", с устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застрояване "Ов1".

2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП- План за застрояване за ПИ 62788.8.10,  по КК на област Добрич, община Балчик, с. Рогачево, м-т. "Голямата могила", с цел промяна на вида територия на ПИ 62788.8.10, от земеделска територия в урбанизирана територия с устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застрояване "Ов1".

3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са  неразделна част от решението.           
4. Планът да бъде разработен в цифров и графичен вид съгласно Наредба № 7 за Правила и нормативи за устройство на отделните  видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за Обема и съдържанието на устройствените планове и да се придружава с план-схема за водоснабдяване, канализация и електрификация при условие, че не е присъединен имота, както и геоложко проучване. С цел спазване на нормативни изисквания, нормалното изграждане и функциониране на обекта, следва преди да се одобри проекта за ПУП, да са започнали провеждането на процедури по промяна на предназначението на целите или части от полските  пътища, осигуряващи достъп до имота.        
5. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:    
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.       
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия- предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ