• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 816 Протокол 46 от 27.07.2023 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД, с ЕИК124520448, в гр. Генерал Тошево;

Вносител: Николай Колев -  председател ОбС Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 816: Общински съвет - Балчик:

1. Определя Владимир Бориславов Лафазански, за представител на Община Балчик, в редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на „МОРСКИ БРИЗ - 2000" АД, с ЕИК124520448, което ще се проведе на 27.07.2023 г. от 10:30 часа в гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев" №1, на основание чл. 223 от ТЗ. Настоящото решение да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

 2. Делегира правомощия на определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният Проект на решение „ РОСА приема и одобрява отчета на СД, за дейността „МОРСКИ БРИЗ - 2000" АД през изтеклата 2022 г. и освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите, за дейността и действията им до момента";

- По т.2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният Проект на решение „РОСА Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г., заедно с всички приложения към него";

- По т.3 ,"Разни", да гласува по своя преценка, в случай че предложените допълнителни решения не попадат в обхвата на чл. 19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на