• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 815 Протокол от 27.07.2023 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Балчик

Вносител: Николай Колев -  председател ОбС Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 815: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 68 от Закона за съдебната власт, Общински съвет - Балчик:

І. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Балчик и определя правилата за провеждането й:

1. Избира временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Балчик, да публикува списък на допуснатите до участие кандидати и да проведе изслушване с допуснатите кандидати в състав:

Галин Петров Началников

Елена Кирилова Каменова - Стелиянова

Кирил Йорданов Кирев

Гюнай Мюмюн Узун

Владимир Бориславов Лафазански

2. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

- възраст от 21 до 68 години;

- имат настоящ адрес в Община Балчик, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд - Балчик;

- имат завършено най - малко средно образование;

- не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- не страдат от психически заболявания;

- не са съдебни заседатели в друг съд;

- не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;

- не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани.

3. В срок до 15.09.2023г , кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд - Балчик подават в секретариата на Общински съвет град Балчик следните документи:

- подробна автобиография , подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

- мотивационно писмо;

- писмено съгласие;

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3;

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

4. Временната комисия да проведе изслушване на кандидатите при спазване на изискванията на чл. 68 от ЗСВ и да състави доклад за протичането му, който да се публикува на интернет страницата на Община Балчик заедно с протокола от изслушването и да се предостави на Общински съвет град Балчик в 7 - дневен срок преди гласуването за кандидатите за съдебни заседатели.

5. Утвърждава образци на следните документи:

 - Заявление за кандидатстване ( Приложение №1);

 - Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ ( Приложение №2);

 - Писмено съгласие (Приложение №3).

ІІ. Възлага на Председателя на Общински съвет - Балчик да публикува решението на интернет страницата на Община Балчик.