• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 814 Протокол 46 от 27.07.2023 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Предоставяне за безвъзмездно ползване и поддръжка на Футболен стадион в село Оброчище

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -15; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0; „Не гласувал"-1;

РЕШЕНИЕ № 814: На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 103, ал. 1, ал. 2, т. 2 ЗФВС във връзка с чл. 5 - чл. 8 от глава втора от Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик,

Общински съвет Балчик:

 1.Предоставя за безвъзмездно използване на Сдружение с нестопанска цел "ФУТБОЛЕН КЛУБ АЛБЕНА-97", вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 124504974, с председател Х. А.Стелиянов, следният спортен обект: Футболен стадион с площ от 15000 м2., ведно с построената в имота масивна сграда - съблекалня с площ от 99 м2, находящи се в поземлен имот с идентификатор 53120.17.41 по кадастралната карта на с. Оброчище, актуван с АПОС № 71 от 12.03.1998 г. за срок от 5 /пет/ години.

2.Възлага на Кмета на Община Балчик да издаде заповед по реда на глава втора на Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик, в която да се посочи конкретният период и/или график за използването на спортния обект; дейностите по чл.103, ал. 1 от ЗФВС, за които ще се използва спортният обект; условията за ползване, включително относно поемането на разноските за електроенергия, водоснабдяване и други консумативни разходи, свързани с ползването на обекта, както и отношенията с другите ползватели или наематели в обекта, ако има такива.

3.Задължава кмета на Община Балчик да предприеме и други последващи действия за изпълнение на настоящото решение.