• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 813 Протокол 46 от 27.07.2023 г.


По единадесета точка от дневния ред: Предоставяне за безвъзмездно ползване и поддръжка на Тенис корт в кв. „Балик" гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 813: На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 103, ал. 1, ал. 2, т. 2 ЗФВС във връзка с чл. 5 - чл. 8 от глава втора от Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик,

Общински съвет Балчик:

1. Предоставя за безвъзмездно използване на Сдружение с нестопанска цел „Тенис клуб Калиакра 2020", вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 206379317, с председател Г. К. Жеков, част от поземлен имот №02508.77.133 актуван с АПОС 498 от 08.08.2019 г - Тенис корт с площ от 680 м2., въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-Д-44 от 19.05.2023 г. от РДНСК - Добрич,  за срок от 5 год.

2. Възлага на кмета на Община Балчик да издаде заповед по реда на глава втора на Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Балчик, в която да се посочи конкретният период и/или график за използването на спортния обект; дейностите по чл.103, ал. 1 от ЗФВС, за които ще се използва спортният обект; условията за ползване, включително относно поемането на разноските за електроенергия, водоснабдяване и други консумативни разходи, свързани с ползването на обекта, както и отношенията с другите ползватели или наематели в обекта, ако има такива.

 3. Задължава кмета на Община Балчик да предприеме и други последващи действия за изпълнение на настоящото решение.