• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 812 Протокол 46 от 27.07.2023 г.

По десета точка от дневния ред: Изменение на Приложение №11-А към т.1.1 от Решение №684, Протокол 40 от 26.01.2023 г. на Общински съвет Балчик и допълване на списъка на длъжностните лица, изпълняващи задълженията си, свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 812: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

Изменя списъка на длъжностните лица, изпълняващи задълженията си, свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик /Приложение №11-А от Решение №684, Протокол 40 от 26.01.2023 г. на Общински съвет Балчик/, като заменя  А. Т. Иванова със С. Н.Тодорова.

Задължава кмета на Община Балчик да предприеме всички последващи действия за изпълнение на решението.