• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 810 Протокол 46 от 27.07.2023 г.

По осма точка от дневния ред: Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение № 11-Б, прието с Решение 684, Протокол №40 от 26.01.2023г.  на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 810: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1.Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2023г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи, както следва:

 Добавя в списъка с пътуващи:

-Д. Николова, месторабота-ДГ „Мир" с. Сенокос, готвач, Маршрут гр. Балчик - с. Сенокос - гр. Балчик.    

Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.