• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 808 Протокол 46 от 27.07.2023 г.

По шеста точка от дневния ред: Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ 808: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет,

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. да се актуализира в увеличение със 17 500 лева. Средствата са предназначени за НЧ Просвета - 1900" с. Соколово, за участие  на представителните танцови и певчески състави в международния фестивал „Арт таланти" - Прага 2023 г., който ще се проведе в края на месец септември 2023 г.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.