• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол 46 от 27.07.2023 г.

По пета точка от дневния ред: Доклад за финансовото състояние на търговските дружества през 2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

НЕ СЕ ГЛАСУВА, ЗА ИНФОРМАЦИЯ!

Във връзка със годишния финансов отчет на Община Балчик за 2022г.     

1.      „МБАЛ-Балчик" ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

2.       Финансово състояние на „МБАЛ-Балчик" ЕООД към 31.12.2022г.

През отчетната 2022г., „МБАЛ-Балчик" ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 3 458 000 лева, от които предоставена субсидия-  839 000 лева. Съгласно отчета за приходи и разходи на  „МБАЛ-Балчик" ЕООД  е на  загуба през отчетната 2022г., в размер на 182 000лв.

Приходите на „МБАЛ-Балчик" ЕООД от РЗОК през  2022г.,възлизат на 1 904 000лв. Реализирани са допълнително приходи от  продажба на стоки, услуги, потребителски такси, дарения и други в размер на 147 000лв.

               Разходите на „МБАЛ-Балчик" ЕООД през 2022г., възлизат на  3 640 000лв., от които:

-          разходи  за материали - 570 000лева;

-          разходи за външни услуги-164 000лева;

-          разходи за възнаграждения  - 2 180 000лева;

-          разходи за осигуровки - 376 000лева;

-          разходи за амортизация - 312 000лева;

-          други разходи - 36 000лева.

               Краткосрочните задължения на „МБАЛ-Балчик" ЕООД възлизат на 435 000лв.,

-          доставчици - 73 000лева.;

-          персонал - 297 000лева;

-          данъчни и осигурителни задължения - 65 000лева;

               Краткосрочни вземания в размер на 213 000лева.

3.      „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик.

4.       Финансово състояние на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І БАЛЧИК"ЕООД към 31.12.2022г.

 През отчетната 2022г., „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на  1 086 000  лева, от които приходи от услуги   1 082 000  лева. и други приходи 4 000 лв., и  е извършило разходи на стойност  1 079 000 лева., от които разходи за материали 71 000 лв., услуги -  46 000 лв., разходи за персонала - 945 000 лв., разходи за амортизация  -  6 000 лв., и др.разходи  1 000 лв.

През отчетната 2022г., дружеството е на печалба в размер на 4 000лева.

 Краткосрочните задължения „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД възлизат на  139 000 лв., от които :

-          задължения към персонала -  99 000 лева;

-          осигурителни задължения - 17 000 лева;

-          задължения към доставчици  - 14 000 лева;

-          данъчни задължения  -  8 000  лева.

Вземанията на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  І БАЛЧИК"ЕООД от клиенти и доставчици са в размер на  10 000 лв.

5.       КИБЕЛА-2014"ЕАД е 100 % собственост на Община Балчик.

6.       Финансово състояние на „КИБЕЛА-2014"ЕАД към 31.12.2022г.

През отчетната 2022г., „КИБЕЛА-2014"ЕАД е реализирала приходи от обичайната си дейност в размер на  70 000  лева, от които приходи от услуги   70  000  .

През отчетната 2022г., дружеството е на загуба в размер на 37 000лева

Краткосрочните задължения „КИБЕЛА-2014"ЕАД възлизат на  4 000лева.