• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 807 Протокол 46 от 27.07.2023 г.

По четвърта точка от дневния ред:  Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.04.2023г. до 30.06.2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 807: На основание чл. 21 ал1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на Община Балчик за периода от 01.04.2023 до 30.06.2023г., в размер на  -  228,83лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-52.

№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от кмета на Община Балчик

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от кмета на Община Балчик

1

м. 04.2023г.

0,00лв.

228,83лв.

2

м. 05.2023г.

0,00лв.

0,00лв.

3

м. 06.2023г.

0,00лв.

0,00лв.

Общо: 0,00 лв.

Общо : 228,83 лв.

№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от председателя  на Общински съвет

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от председателя  на Общински съвет

1

м. 04.2023г.

0,00лв.

0,00лв.

2

м. 05.2023г.

0,00лв.

0.00лв.

3

м. 06.2023г.

0,00лв.

0.00лв.

Общо : 0,00лв.

Общо : 0,00лв.