• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 806 Протокол 46 от 27.07.2023 г.

По трета точка от дневния ред: Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 806: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик:

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 606 по Протокол № 41 от 13.06.2019 година, точка 1 от Решение 205 по Протокол №15 от 25.11.2020г.,   точка 1 от Решение 383 по Протокол №24 от 29.07.2021г., точка 1 от Решение 475 по Протокол №30 от 24.02.2022г., точка 1 от Решение 593 по Протокол №36 от23.09.2022г., и точка 1 от  Решение№698 по Протокол№41от 23.02.2023г.,за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" за изпълнение на одобрения по ТГС „2007-2013г." Договор за БФП РД-02-29-38/26.02.2019г., и №156725/28.12.2018г., за  проект „ Синергия на природата и културата-потециал за развитие  на Трансграничния регион", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г., в частта:

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.03.2024г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.