• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 804 Протокол 46 от 27.07.2023 г.

По първа точка от дневния ред: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от Eвропейския съюз (СЕС) към 30.06.2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 804: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от ЗПФ, чл.35, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет Общински съвет Балчик приема за информация отчета за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейски съюз към 30.06.2023 г.