• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 781 Протокол 45 от 29.06.2023 г.

По първа точка от дневния ред: Дължими месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за  2023г., от Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 14; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 781: На основание чл.21, ал.1, т.6, и чл.54 от ЗМСМА, и чл.54 в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, във връзка с §22 от ЗИД на ДОПК/ обн. ДВ,БР.100 от 2022г./, предлагам на Вашето внимание следният проект за:

1. Разпределя утвърденият касов трансфер по план за дължимите месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за 2023г., в размер на 677 236,00 /Шестотин седемдесет и седем хиляди двеста тридесет и шест лева /, чрез приемане на вътрешно компенсирани промени между отделните видове разходи по приетата с Решение №678 от 22.12.2022г,"План сметка за разходите  по чл.66 ал.1 от ЗМДТ за 2023г., съгласно Приложение № 1.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.