• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

Решение 769 Протокол 44 от 24.05.2023 г.

По първа точка от дневния ред: Награждаване на учители по повод 24 май 2023 година- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 769: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, , във връзка с решения на педагогическите съвети на образователните институции и докладни записки и предложения от СУ "Христо Ботев", ОУ "Антим І",  ОУ „Св.св. Кирил и Методий", ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово,  СУ „Хр. Смирненски" с.Оброчище, ЦСОП „Академик Тодор Самодумов" с. Кранево, ЦПЛР - ОДК Балчик, ДГ № 1 "Здравец", ДГ № 2 "Знаме на мира", ДГ №3 „Чайка", ДГ „Първи юни" Оброчище и Клуб на учителите - пенсионери, Сдружение на инвалидите „Хинап" и Кметство с. Змеево, Общински съвет - Балчик :

1. По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието "Учител на 2023 година в Община Балчик" и  парична награда от по 200.00 лева на човек следните учители:

СУ "Христо Ботев" Балчик

 1. Владимир Денчев Попов -  учител начален етап
 2. Тихомира Райчева Гарабедова -  учител прогимназиален етап
 3. Левоник Михран Санджакян - старши учител гимназиален етап

ОУ "Антим І" Балчик

 1. Митка Иванова Игнатова  -  учител начален етап
 2. Величка Иванова Кирова - учител прогимназиален етап

ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

 1. Стоянка Дякова Димитрова - учител начален етап
 2. Здравка Панайотова Стаматова - учител начален етап

СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище

 1. Юлия Симеонова Нуридин  - старши учител в начален етап
 2. Бисерка Илиева Митева - старши учител в прогимназиален етап
 3. Анелия Богданова Димитрова - старши учител в гимназиален етап

ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос

 1. Румяна Василева Стоянова  - старши учител, начален етап
 2. Станимир Желев Станчев - старши учител, прогимназиален етап

ОУ „Васил Левски" с. Соколово

 1. Илмие Нурединова Якуб - учител, начален етап
 2. Катя Калчева Куртева  - старши учител, прогимназиален етап

ЦСОП „Академик Тодор Самодумов"

 1. Валентин Александров Вълчев -  старши учител на деца с умствена изостаналост

Общински детски комплекс Балчик

 1. Елка Крумова Василева - старши учител литературно творчество в ЦПЛР - ОДК Балчик

Детски градини

 1. Марина Георгиева - ДГ № 1 "Здравец" Балчик
 2. Галина Василева Мирчева -   ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик
 3. Вярка Георгиева Рангелова  - ДГ № 2 "Знаме на мира" Балчик
 4. Женя Генчева -ДГ № 3 "Чайка" Балчик
 5. Миглена Георгиева Иванова -ДГ „Първи юни" с. Оброчище                                                             

Клуб на учителите - пенсионери

 1. Мария Георгиева Йорданова - Начален учител ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Балчик
 2. Иванка Петрова Иванова -   детски учител
 3. Дориана Господинова Михайлова - Станчева  - старши учител, прогимназиален етап СУ „Христо Ботев" гр. Балчик

Сдружение на инвалидите „Хинап"

1.      Пенка Борисова Димитрова - начален учител

Кметство с. Змеево

1.      Станка Николова Калева - детски учител

Община Балчик

1.Марияна Върбанова - редактор в общински седмичник „Балчик"

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.