• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 741 Протокол 43 от 27.04.2023 г.

По първа точка от дневния ред: Приложено изпратена Заповед на Кмета на Община Балчик № 358/04.04.2023г. за връщане за ново обсъждане  на Общински съвет - Балчик на Решение № 725. Взето по Протокол № 42 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 23 март 2023г., при мотиви и аргументи, посочени в нея.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 14; „ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 741: На основание чл. 45, ал. 5 вр. 44, ал. 2 от ЗМСМА, предвид прието Решение №725, Протокол №42 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 23 март 2023 г., а именно - Общински съвет - Балчик:

1.В Приложение 2 към чл. 1, ал. 2 и чл. 13, ал. 1 и ал. 2 цена за годишен абонамент по местоживеене за първи автомобил - 30.00 лв., за втори - 60.00 лв.;

2.В чл. 13, към  (1)  се добавя: Собствениците на МПС и лица, ползващи МПС на друго правно основание, регистрирани по постоянен адрес в обхвата на гр. Балчик, ул. „Черно море" от номер на административен адрес 1 до номер на административен адрес 10 имат правата по тази разпоредба, добавя ал. 2 Локално платено паркиране на ул. "Ген.Заимов" може да се ползва от лицата по ал. 1;

3. В чл.14, ал.1, т.1 се изменя и става: 1. Лична карта за удостоверяване на постоянен адрес;

4.Чл. 15. Собствениците на недвижими имоти в зоните за платено паркиране, с постоянен адрес в Община Балчик, могат да се ползват от правата по този раздел като освен заявлението по чл. 14, представят копие от документ за собственост на жилищен имот в зоната, определена за платено паркиране и след заплащане на предвидената цена на услуга;

5.В Приложение 2 към чл. 1, ал. 2 и чл. 13, ал. 1, алея „Ехо" от ул. „Приморска" до ул. „Димитър Желев" (бившата ул. „Витоша" да остане в „Зона за платено паркиране";

6.Чл. 4, ал. 2 „Часовият диапазон да е с обхват от 09:00 ч. до 20:00 ч., а Почасовата тарифа да е с периода от 01 април до 30 септември в обхвата на „Зона за платено паркиране" да е 2.00 лв./ч.;

7.  В чл. 4 се изменя ал.(3)  - Режимът за платено почасово паркиране за паркинг „МБАЛ" е валиден за всички календарни дни през цялата календарна година, при безплатен първоначален престой/паркиране до 2 часа. Следващите часове паркиране се заплащат по цени от тарифата към наредбата. А досегашната ал.(3) При необходимост, режимът на  платено паркиране,  часовият и времеви  диапазон на платеното паркиране, може да бъде променян с решение на Общински съвет става ал.4.

8..Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено парикаре на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, ведно с Приложение 1, Приложение 2 и Тарифа за цените във връзка с прилагане разпоредбите на наредбата - съгласно приложение - неразделна част от настоящото решение;

8.Приетият нормативен административен акт да се разгласи чрез местния печат и да се публикува на интернет-страницата на Община Балчик.