• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 725 Протокол 42 от 23.03.2023 г.

По първа точка от дневния ред: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, приета с Решение 517 по Протокол №32/28.04.2022г. на Общински съвет Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 12; „ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1;

РЕШЕНИЕ № 725: На основание чл. 45, ал. 1, чл. 87, ал. 1 от ПОДОСНКВОбА :

След проведено обществено обсъждане и консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 ЗНА, при спазване на ал. 4 и ал. 5 на същата правна норма и съгласно чл. 77, чл. 79 АПК и на основание чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 от Закон за нормативните актове, чл. 21, ал. 2  и във вр. с чл. 20 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99,  ал. 1 и ал. 3, чл. 167, ал. 2, чл. 168 от Закон за движение по пътищата, чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет - Балчик:

1.Със следните приети промени: - цена на годишен абонамент по местоживене за 1 автомобил- 30,00 лв., за втори - 60,00лв;

- Локалното паркиране по постоянен адрес, ще могат да ползват  и паркинга на пл. "Рибарски;

 -Чл.15. Собственици на недвижими имоти в зоните за платено париране, с постоянен адрес в Община Балчик, могат да се ползват от правата по този раздел като освен заявлението по чл 14. представят копие от документ за собственост на жилищен имот в зоната, определена за платено паркиране и след заплащане на предвидената цена на услуга;

-алея "Ехо" от ул. "Приморска" до ул. "Димитър Желев" бившата "Витоша" да остане в "Зона за платено париране";

- Часовия диапазон да е с обхват от 09:00ч. до 20:00ч., а Почасовата тарифа да е с периода от 01 април до 30 септември  в обхвата на "Зона за платено паркиране" да е   - 2.00 лв/ч.;

2.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, ведно с Приложение 1, Приложение 2 и Тарифа за цените във връзка с прилагане разпоредбите на наредбата - съгласно приложение - неразделна част от настоящото решение.

3.Приетият нормативен административен акт да се разгласи чрез местния печат и да се публикува на интернет- страницата на Община Балчик.