• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 695 Протокол 41 от 23.02.2023 г.

По първа точка от дневния ред: Отмяна на част от Решение № 569 по Протокол № 34/30.06.20222г.на Общински съвет и приемане на Решение за сключване на договор за наем по реда на чл.102, ал. 3 и 4 от Закона за лечебните заведения.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 695: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с докладна записка на Кмета на Община Балчик с вх. № 810/25.01.2023г/докладната записка от настоящото/ относно приложениетo на чл. 102 от Закона за лечебните заведения и заявление с вх. №26-00-1314/31.10.2022г., Общински съвет- гр. Балчик:

1.ОТМЕНЯ Решение №569 по Протокол №34/30.06.2022г. на Общински съвет град Балчик в ЧАСТТА, с която е дадено съгласие за отдаване под наем на медицински кабинет с обща площ 49.20 кв.м., представляващ обособена част от Здравна служба /сграда с идентификатор №53120.502.490.1 по кадастралната карта на с. Оброчище, цялата с площ 124 кв.м., както и в ЧАСТТА, с която е утвърдена началната годишна наемна цена от 1907.00 лв. без ДДС.

2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме последващите от решението правни и фактически действия по изменение на договора, поради отпадане на предмета- медицински кабинет.

3.На основание чл. 14, ал. 1, т. 18 от Наредбата за условията и реда за упраоюняване правата па собственост па община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност и чл. 102, ал. 3 и ал. 4 от Закона за лечебните заведения и Заявление с вх. № 26-00-1314/31.10.2022г., Общински съвет- гр. Балчик:

Дава съгласие и упълномощава управителя на „Медицински център- I Балчик" ЕООД да сключи договор за наем в съответствие с чл. 102, ал. 3 и ал. 4 от Закона за лечебните заведения и действащата Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на Общински съвет- Балчик с д-р Урал Джевджетов Бекиров- ИППМП-2014 с ЕИК202897643 по отношение на медицински кабинет с обща площ 49.20 кв.м., представляващ обособена част от Здравна служба /сграда с идентификатор №53120.502.490.1 по кадастралната карта на с. Оброчище, цялата с площ 124 кв.м.