• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 687 Протокол 40 от 26.01.2023 г.

По осма точка от дневния ред: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -18; Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 687: На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, Общински съвет - Балчик приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 г., съгласно приложението.

 

О Т Ч Е Т

за състоянието на общинската собственост на Община Балчик и за резултатите   от нейното управление през 2022 година

Настоящият отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 година е разработен в изпълнение на разпоредбите на чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл. 7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик.

Водещ документ за дейността през отчетния период е Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 година, приета с Решение № 481/24.02.2022 г. на Общински съвет - Балчик и допълвана с последващи решения на общинския съвет.


НОРМАТИВНА БАЗА


Ø  Закон за общинската собственост;

Ø  Закон за местните данъци и такси;

Ø  Закон за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за приложението му.

Ø  Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

Ø  Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, за настаняване в общински жилища, ползване и управление на Община Балчик; 

Ø  Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик;

Ø  Други нормативни актове, съдържащи специфични правила по предоставяне на права върху обекти, общинска собственост.

Дейността по управлението на общинската собственост беше организирана в следните направления:                                                                   

   І. Актуване на имоти - общинска собственост и завеждането им в регистри.

 

През отчетния период продължи  работата по актуването на имотите - общинска собственост, съгласно образците на актове за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, съгласно Наредба №8/17.12.2009 год. за утвърждаване на образците на актове за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост и на регистрите, предвидени в Закона за общинска собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им, утвърдени от министъра на регионалното развитие и министъра на правосъдието. През 2022 година са съставeни и пресъставени 70 броя актове за частна общинска собственост и 6 броя за публична общинска собственост.

Всички издадени  актове  за общинска собственост, в съответствие с изискванията на ЗОС, се вписват в Службата по вписванията гр. Балчик. Копие от акта се изпраща на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Добрич и на Областния управител на област Добрич, съгласно разпоредбата на чл. 58, ал.2  от ЗОС. Продадените имоти и части от имоти се отписват от актовите книги за общинска собственост със заповед на Кмета на Община Балчик, като отдел БФС отразява настъпилите промени в счетоводните сметки на общината. 

 ІІ.  Управление на общински имоти

В Таблица 1 е отразено разпределението на имотите по предназначение, за които има сключени договори за наем към 31.12.2022 г.    

№ по ред

Предназначение на имота

Отдаден под наем

бр. договори

За безвъзмездно ползване и управление

бр. заповеди и договори

1.

Помещения

10

21

2.

Терен за поставяне на РИЕ

21

 

3.

Тераса пред ЗХР

9

 

4.

Терен за поставяне на преместваем обект за търговия, производство

28

 

5.

Медицински кабинети

25

 

6.

Аптека

1

 

7.

Наем общинско имущество -павилион

15

 

8.

Паркинг

1


                                                                                                                           Таблица 1

През отчетната година са проведени двадесет и седем търга с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти и два публично оповестени конкурса. Не се явиха кандидати за три търга с тайно наддаване. Сключени бяха двадесет и два договора за наем.

На основание чл. 31 от Закон за политическите партии, чл. 14, ал.4 от Закон за общинската собственост и чл. 23, ал. 1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, със заповеди бяха предоставени помещения за безвъзмездно право на ползване върху общински имот на пет политически партии.

Към 31.12.2022 г., след приключване на процедурите по отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ са сключени и анексирани вече сключени договори, както следва:

Договори за наем на земеделски земи - ниви от ОПФ на основание чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ (бели петна) - за стопанската 2022/2023 год. са сключени 14 бр. договори за наем на земеделски земи от ОПФ с обща площ 246.900 дка, като получените приходи са 14 389.59 лв.

Към 16.12.2021г., след приключване на процедура по отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване - полски пътища от ОПФ за стопанската 2022/2023 г., на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, Решение № 640/20.10.2022 г. по Протокол №37 от проведено заседание на Общински съвет - Балчик и Заповеди №№1478/10.11.2022 г. и 1564/30.11.2022 г. на Кмета на Община Балчик, са сключени 65 бр. едногодишни договори за наем, като отдадената площ е 1328.653 дка, а получените приходи 92 390.73 лв.

След приключване на процедура по отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване - пасища и мери за общо ползване, на основание чл.37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ, Решение №486 по Протокол №30/24.02.2022 г. на Общински съвет Балчик за стопанската 2022/2023 г. са сключени 6 бр. едногодишни договори за наем, като отдадената площ е 2 581.413 дка, а получените приходи са 2 581.42 лв.

На основание чл.37и от ЗСПЗЗ - пасища и мери за индивидуално ползване и Решение №486 по Протокол №30/24.02.2022 г. на общински съвет - Балчик е сключен 1 бр. договор за наем за период от пет години, като отдадената площ е 19.537 дка. На основание чл.37и, ал.15 от ЗСПЗЗ, отдадената площ попада извън допустимия слой, поради което наемателя не дължи наем за първите две стопански години.

Поради неспазване условията по договора, на основание чл.37м от ЗСПЗЗ са прекратени 2 бр. договори без задължения.   

През 2022 г. след приключване на процедура по анексиране и индексиране с индекса на инфлацията, 3.3% от НСИ за земеделски земи от ОПФ с НТП - пасища и мери на основание чл.37и от ЗСПЗЗ, получените приходи са 36 046.41 лв.

След проведен търг на 02.06.2022 г. са сключени 12 бр. договори за наем на земеделски земи от ОПФ за период от пет стопански години, с отдадена площ 953.969 дка, а получените приходи са 141 795.40 лв.

            За стопанската 2022/2023 г., след извършено индексиране с индекса на инфлацията  3.3% от НСИ за земеделски земи от ОПФ с НТП - нива, получените приходи са  773 951.30 лв.

            По Договор за наем на язовир „Ляхово" с. Оброчище, за 2022 г. е получена сума  в размер на 3 927.27 лв.

           Общо получените приходи през 2022 г. от наеми на земи от ОПФ и наем на язовир „Ляхово" са в размер на 1 065 082.14 лв.

            ІІІ. Разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

През 2022 г. са изготвени са 65 броя проекти за решения на ОбС-Балчик, касаещи разпореждането с имоти - общинска собственост. 

В изпълнение на взетите решения са проведени 15 търга, на които са продадени общо 36 броя имоти -  незастроени терени и дворни места в гр. Балчик, с. Соколово,  с. Кранево, с. Сенокос, с. Дропла и с. Брястово. Сключени са 6 броя договори за прекратяване на съсобственост между общината и физически и юридически лица чрез изкупуване на общинската част по пазарни цени. Издаден е 1 брой договор за право на  пристрояване. По реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост са продадени 6 общински имота на собственици на законно построени сгради. Извършена е продажба на 7 броя апартаменти на настанените в тях наематели.

Сключени са 4 договора за учредяване безвъзмездно право на ползване или управление на сгради - общинска собственост.

            През годината са издадени 23 броя заповеди за право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти - общинска собственост по реда на Закона за устройство на територията. Комисията по чл. 210 от ЗУТ е изготвила 42 броя протоколи за определяне на размера на дължимите обезщетения за право на прокарване, както и обезщетения за нанесени щети при извършване на строителни дейности

            Във връзка с изграждането на обект от национално значение „Нова ВЛ 110 кV п/ст „Варна север" - п/ст „Каварна" от Електроенергиен системен оператор ЕАД гр. София, са издадени 21 броя заповеди и преведени обезщетения в размер на 99 511.50 лв. на собствениците на земеделски земи, попадащи в сервитута на съоръжението в землищата на с. Кранево, с. Рогачево, с. Оброчище, с. Бобовец, гр. Балчик, с. Царичино и с. Гурково, общ. Балчик.  Процедурата ще продължи и през 2023 г.        

            Съгласно разпоредбите на ЗОС се поддържа и актуализира публичния регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, който е публикуван на Интернет страницата на Община Балчик.

ІV. Постъпили приходи в общинския бюджет от управление и разпореждане с общински имоти

В таблица две  е посочено изпълнението на планираните приходи от управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 г., заложено в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 година, приета с Решение № 481/24.02.2022 г. на Общински съвет - Балчик.

                                                                                                                         Таблица 2

Вид дейност

Планирани приходи, лева

Постъпили приходи, лева

Управление на общински имоти

Приходи от отдаване под наем на помещения и терени

    300 000 лв.

     301 559 лв.

Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ

    930 000 лв.

 1 065 082 лв.

Разпореждане с общински имоти

Продажба на земя  общинска собственост

    500 000 лв.

     728 167 лв.

Продажба на сгради

    100 000 лв.

     222 596 лв.

Учредяване на ограничени вещни права

      10 000 лв.

         1 020 лв.

Общо постъпили приходи

 1 840 000 лв.

  2 318 424 лв.